การพูดคุยกันในออโตลิฟ: มีอะไรมากกว่าที่ คุณคิด

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม รายละเอียดของหัวข้อมีดังน้:ี

  • การพูดคุย: หมายถึงอะไรและเหตุใดจึงสำคัญ
  • ตอนนี้ คุณทำอะไรได้บ้าง?
  • ช่องทางสำหรับการพูดคุย

คุณต้องการรายงานข้อกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบใช่หรือไม่

Speak Up Video

Thank you for visiting the site where we give guidance about Speaking Up at Autoliv.

Watch the video with Mikael Bratt, President and CEO Autoliv, and learn more about what Speaking Up means at Autoliv.

การพูดคุย: ที่ ออโตลิฟหมายถึงอะไร

ที่ออโตลิฟของเรา วิสัยทัศน์ของเราคือการมุ่งช่วยชีวิตให้มากยิ่งขึ้น และผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีโอกาสสำ􀁖หรับคำ􀁖ว่าผิด พลาด เพราะฉะนั้นการพูดคุยจึงเป็นหัวใจหลักในการทำ􀁖งานของเรา คุณค่าของการพูดคุยไม่ได้มาจากการระบุข้อผิด พลาดหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วขึ้นเท่าน้นั แต่ยังรวมถึงการสนทนากันภายในทีมอย่างตรงไปตรงมา รวบรวมความคิดและมุมมองที่แตกต่างกันได้ดีขึ้น และการให้เกียรติซึ่งกันและกันในแลกเปลี่ยนความร้คู วามคิดเห็น

และเมื่อเราทำเช่นนี้ ออโตลิฟจึงช่วยชีวิตผคู้ นได้มากขึ้น

 

ตอนนี้ คุณทำอะไรได้บ้าง?

ในตอนน้สี ่งิ สำ􀁖คัญที่สดุ ที่เราทำ􀁖ได้คือการเปิดใจ ใฝ่ รู้ และซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมงานและหัวหนา้ ของเรา

เราให้เกียรติซึ่งกันและกันเวลาที่พูดคุยและอภิปราย นี้คือส่งิ ที่เรามีและปฏิบัติกันภายใน Autoliv นำ􀁖เมาส์ไปวางเหนือไอคอนด้านล่างเพื่อคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

สุขภาพและความ ปลอดภัย จรรยาบรรณ Q5 พฤติกรรมที่สำคัญ Jidoka การมีส่วนร่วม สายด่วน

วิธีการพูดคุยในรูปแบบต่าง ๆ

ส่งิ แรก โปรดจำ􀁖ไว้ว่าคุณและเพื่อนร่วมงานมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลา แต่ถึงอย่างไรก็ตามเราทุกคนก็ต่างทราบกัน ดีว่าบางหัวข้อหรือบางประเด็นอาจพูดคุยกันได้ยากกว่าหัวข้ออื่นๆ อยู่บ้าง ซึ่งในอนาคตหวังว่า ทุกหน่วยงานของออโต ลีฟรู้สึกปลอดภัยที่จะแจ้งปัญหาในเรื่องใดๆก็ตามกับผู้จัดการ ผู้นำ􀁖ในแต่ละพื้นที่ หรือเพื่อนร่วมงานที่เชี่ ยวชาญเฉพาะ สายงาน ถ้าไม่สะดวก (ไม่ว่าจะเรื่องใดๆ) เรายังมีช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมในการเก็บรักษาความลับและให้คำ􀁖ปรึกษาเกี่ยว กับข้อกังวลของคุณ:

Compliance team สายด่วน เพื่อนร่วมงานที่เชี่ยวชาญ เฉพาะสายงาน (เช่น HR, HSE, APS, Quality, legal) ผู้นำที่น่าเชื่อถือ ผู้จัดการสายตรง Speak up.

Autoliv จะไม่ยอมให้มีการตอบโต้ การล่วงละเมิด หรือการตอบโต้ในรูปแบบใดๆ หลังจากข้อกังวลใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยสุจริต ผ่านทางสายด่วนหรือวิธีการอื่นใด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่ .ของเรา จรรยาบรรณ.